...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PROGRAM UŻYTKOWY ZABYTKOWEGO  FOLWARKU W KWITAJNACH
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Folwark w Kwitajnach stanowi zespół zabudowań przy dawnym pałacu rodziny Doenhoff. Dzisiaj w skład kompleksu gospodarczego wchodzi 12 obiektów, z których większość wpisana została 17 maja 2007 r. do rejestru zabytków województwa warmińsko- mazurskiego, pod nr A-4465. Są to:
-  stajnia z wozownią;
- spichrz ze stodołami;
- obora z budynkami inwentarskimi;
- stajnia z wiatą i wagą.

Opracowany przez nas w 2011 r. program użytkowy opisuje prace konieczne do wykonania w obiekcie. Opracowanie zawiera plan wraz z harmonogramem, które jako wstępny etap po zatwiedzeniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stanowiły podstawę dalszych inwestycji.

W latach 2013-2014 w pracowni powstały projekty prac naprawczych i zabezpieczających poszczególne obiekty folwarczne.

W tych samych latach zaprojektowane prace zostały zrealizowane.

Publish modules to the "offcanvs" position.